SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA LKS U FBiH , 21.03.2014. GODINE

 

Sjednici prisustvovali:

· Muhidin Handžić-Predsjednik LKSuFBiH

· Salem Alihodžić-Potpredsjednik LKSuFBiH

· Slobodan Ličanin-Član

· Kemaludin Delić-Član

· Alen Gurda-Sekretar LKSuFBiH

Članovima Upravnog odbora se pozdravnim riječima obratio Muhidin Handžić nakon čega je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog odbora održane 04.10.2013.g;

2. Izvještaj o Finansijskom poslovanju za 2013.godinu ;

3. Izvještaj Nadzornog odbora finansijskom poslovanju za 2013.godinu-informacija ;

4. Prijedlog finansijskog plana za 2014.godinu;

5. Informacija o provedenim kinološkim aktivnostima u 2013.godini;

6. Usvajanje plana kinoloških aktivnosti za 2014.godinu;

7. Tekuća pitanja.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

ADD1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ODRŽANE 04.10.2013.G

Nakon što je predočen izvod iz zapisnika sa predhodne sjednice Upravnog odbora održane 04.10.2013.godine budući da nije bilo primjedbi isti je usvojen je jednoglasno.

ADD2. IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2013.GODINU

Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2013.godinu koji je pripremila služba Saveza zajedno sa agencijom za računovodstvo je razmatran po ponuđenim stavkama kako prihoda tako i rashoda. Budući da je isti dostavljen svim članovima Upravnog odbora, predsjednik LKS-a Muhidin Handžić je od prisuitnih zatražio da se izjasne o eventualnim primjedbama na prikazani finansijski izvještaj.

Za riječ se javio potpredsjednik LKS-a Salem Alihodžić gdje je u svom obračanju zatražio da se do Skupštine LKS-a koja će se održati krajem Aprila pripremi izvještaj o dugovanjima članica koja su već evidentna, te da se iste obavjeste da neće ostvariti svoja prava odnosno da neće dobiti saglasnosti za kinološke manifestacije dok se ne izmiri kotizacija za 2013.godinu i 2014.godinu.

Finansijski izvještaj je stavljen na glasanje i usvojen je jednoglasno.

ADD3. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2013.GODINU

Članovima upravnog odbora je predočen izvještaj Nadzornog odbora koji je pripremljen za Skupštinu LKS-a, a u kojem konstatovano da je Upravni odbor u cijelosti sproveo Plan aktivnosti predviđen skupštinskim odlukama i zaključcima donesenim na Skupštinama održanim dana 24.04. i 13.06.2013.godine kao i da nisu uočene nepravilnosti u finansijskom poslovanju u 2013.godini.

ADD4. PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2014.GODINU

Prikazani Finansijski plan za 2014.godinu koji je pravljen na bazi kotizacije od 3 KM po lovcu i 5KM po prijavljenom psu (troškove snose vlasnici legla) bi bio dovoljan za osnovno funkcionisanje LKS-a odnosno za održavanje sjednica organa Saveza, organizovanje kinoloških manifestacija kao i izmirenje obaveza predviđenih ugovorom potpisanim sa BKS-om (izrada rodovnika, certifikata, članarina prema KSuBiH itd.) gdje se najveći dio sredstava izdvaja za izradu rodovnika obzirom da je cijena samo jednog rodovnika 25KM.

Stav Upravnog odbora je da plan finansiranja za 2014.godinu bude razmatran na Skupštini Saveza.

ADD5. INFORMACIJA O PROVEDENIM KINOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA U 2013.GODINI

Planom kinoloških aktivnosti je predviđeno održavanje kinoloških smotri i ispita urođenih osobina u 28 lovačkih organizacija. Održano je 29 redovnih smotri, 12 ispita urođenih osobina kao i 2 ispita na krvnom tragu. Na ovim kinološkim manifestacijama na ocjeni oblika pozitivno je ocjenjeno 1035 pasa od čega je za 395 pasa bez porijekla za koje je predviđeno da se izrade B rodovnici na osnovu ocjena , dok je na ispitu u radu ocjenjeno 190 pasa.

U 2013 godini za potrebe članica LKS-a preko BKS-a obrađeno 197 prijava legala odnosno 1274 rodovnika. Takođe je za 2012. godinu obrađeno 158 prijava legala odnosno izdato je 1032 prepisa rodovnika kako je bilo i dogovoreno ugovorom. Ostatak ne obrađenih prijava će biti urađen u toku 2014.godine kada dokumentacija koja je vraćena lovačkim organizacija bude kompletirana.

Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2013.godini je usvojen jednoglasno.

ADD6. USVAJANJE PLANA KINOLOŠKIH AKTIVNOSTI ZA 2014.GODINU

Na osnovu prijava za kinološke aktivnosti pristiglih od strane lovačkih organizacija sačinjen je plan kinoloških manifestacija za 2014 godinu. U predloženom planu Savez je zadržao pravo izmjena termina i promjena kinoloških sudija ukoliko se ukaže potreba .

Preuzmite ovdje plan kinoloških aktivnosti za 2014. godinu...

ADD7. TEKUĆA PITANJA

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2013.godine donesen je zaključak da se uputi dopis prema BKS-u vezano za status kinoloških sudija koji nisu članovi Bosanskog kinološkog saveza a koji su izrazili želju da sude na kinološkim manifestacijama koje organizuje LKS.

Na dopis br.02-096/13 upučen 10.12.2013.godine, Bosanski kinološki savez je odgovorio

11.12.2013.godine dopisom br.35/12-13 u kojem je između ostalog rečeno da pravo suđenja na kinološkim manifestacijama koje organizuje LKS imaju sudije sa sudijske liste BKS-a koji su platili članarinu za tekuću godinu, te da je Odlukom Skupštine BKS-a uskračeno pravo članstva u BKS-u svim licima, pa tako i kinološkim sudijama koji su u periodu 2009.-2012.godine napustili BKS ili bili u članstvu nekog drugog kinološkog saveza i koji su radili protivno interesima BKS-a. Ova odluka je na snazi sve do momenta dok odlikom Skupštine BKS-a ne bude poništena ili promjenjena u sadržaju.

Takođe zaključak sjednice Upravnog odbora održanog 04.10.2013.godine je bio da se uputi dopis BKS-u dali postoji mogučnost da vođe uzgoja u lovačkim organizacijama budu kinološki referenti.

Na dopis br.02-095/13 koji je upučen 10.12.2013.godine, BKS je odgovorio 11.12.2013.godine dopisom br.35/12-13 u kojem se kaže da u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu KSuBiH vođe uzgoja mogu biti kinološke sudije, odnosno aktivni pripravnik za kinološkog sudiju.

U nastavku sjednice prisutni su upoznati sa Odlukom o imenovanju vođe rodovne knjige, gdje je za vođu rodovne knjige LKS-a imenovan kinološki sudija Gurda Alen koji će po svojoj procjeni i ukazanoj potrebi imenovati regionalne asistente čiji zadatak će biti da u skladu sa Pravilnikom o uzgoju i upisu pasa u rodovnu knjigu prijavljuju legla i budu odgovorni za tačnost istih. Asistenti vođe rodovne knjige mogu biti kinološke sudije, odnosno sudijski pripravnici kojima se daje rok od dvije godine da polože ispit za kinološkog sudiju u protivnom neće biti u mogučnosti da obavljaju tu funkciju.

Upravni odbor je imenovao regionalne asistente po kantonima i to:

Za

· Unsko-sanski kanton određen je Kemaludin Delić

· Srednjobosanski određen je Ličanin Slobodan

· Sarajevski i Bosanskopodrinski određen je Emir Hasanbegović

· Zeničko-dobojski određen je Agić Eldar

· Hercegovačko-nertvanski određen je Samir Bilanović

· i za Tuzlanski kanton određen je Maleškić Jusmir.

Prijedlog za regionalne asistente je usvojen jednoglasno.

Na edukaciji kinoloških referenata koja je predviđena za polovinu maja 2014.godine biti će imenovana lica odnosno kinološki referenti koji će odgovarati regionalnim asistentima i koji će obaljati poslove vođenja rodovne knjige u lovačkim organizacijama kao i druge poslove vezane za prijave legla kao i organizovanje kinoloških manifestacija.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Predsjednik Muhidin Handžić je izvijestio da se u narednom periodu neće organizovati vanredne smotre i da vlasnici pasa koji nemaju porijeklo ukoliko žele B rodovnike za njih će platiti cijenu predviđenu cijenovnikom Kinološkog saveza u BiH odnosno 50 KM.Uplatu će vršti na račun lovačke organizacije u kojoj se održava smotra nakon čega će taj iznos biti prebačen na račun LKS-a.

Na prijedlog predsjednika donesen je zaključak da se u narednom periodu kako je to i predviđeno Statutom LKS-a, za potpisivanje pripremi pristupnica u kojoj će biti navedene prava i obaveze kako članica tako i LKS-a.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).