SEMINARI ZA STRUČNE SLUŽBE I LOVOČUVARE U UNSKO-SANSKOM KANTONU

 

Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, realizujući svoje planske aktivnosti, koje su punu podršku dobile i od Skupštine Saveza, dana 25.04.2015.godine, u Bihaću je održao Seminar za lovačka društva Unsko-sanskog kantona, kome su pored predsjednika i sekretara, bile prisutne i stručne službe i lovočuvari. Obzirom na program i tematiku koja je prezentovana na seminaru, prisustvo i učešće su uzeli i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona na čelu sa resornim ministrom  Dragan Polimanac, koji su dali punu podršku Savezu u provođenju takve aktivnosti i na kraju su tu aktivnost i visoko ocijenili.

Na seminaru su realizovane teme koje će lovačkim udruženjima pomoći na implementaciji Zakona o lovstvu u postupku dodjele sportsko privrednih lovišta na korištenje i gospodarenje, obzirom da je taj postupak u toku, kako je učesnike na seminaru izvijestio i resorni kantonalni ministar.

O planiranju i zakonskim obavezama koje su uredile i utvrdile izradu i donošenje planova u lovstvu, učesnike je upoznao Žunić Muhamed, Predsjednik kantonalog savjeta. Nakon izlaganja teme o planiranju, Profesor šumarskog fakulteta u Sarajevu, Mersudin Avdibegović je sa učesnicima obradio temu “šume u BiH – staništa većine vrsta divljači”, da bi potom od strane Salema Alihodžića, Predsjednika Saveza, bila prezentirana tema “obaveze stručnih službi (stručna lica i lovočuvari) u postupku planiranja i izradi lovno gospodarskih osnova i godišnjih planova gospodarenja” i na koncu je Kemal Starogorčić, član Stručnog savjeta, obradio temu “bonitiranje lovišta u postupku utvrđivanja kapaciteta lovišta”.


U diskusijama i zaključcima na koncu seminara, zatražen je nastavak edukacija i poslije provođenja javnog poziva za dodjelu lovišta na gospodarenje, kako bi se lovištima gospodarilo što stručnije i kvalitetnije, a u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu i važećim propisima iz oblasti lovstva.

 

Istog dana u Bihaću su održani i uspješno realizovani i ispiti i za lovce pripravnike, poslije kojih je lovačko društvo u Bihaću postalo bogatije za 35 novih članova – lovaca.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).