Nadzorni odbor

Član 32.
Nadzorni odbor kontrolira finansijsko poslovanje Saveza i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja izvještava Upravni odbor.
Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad organa Saveza, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Saveza.
Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati finansijskomaterijalno poslovanje Saveza.
O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Saveza najmanje jedanput godišnje.
Svi organi Saveza dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke koje zatraži te ga izvijestiti o tome šta su učinili u vezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Član 33.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza Nadzorni odbor ima tri člana s mandatom od četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedavanjem predsjednika Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Saveza ili pojedinog člana Nadzornog odbora.

Upravni odbor je izvršni organ Saveza.


Upravni odbor ima Predsjednika i deset članova, koji se biraju iz reda delegata Skupštine Saveza, vodeći računa da svaki kanton ima svog zastupnika u Upravnom odboru, proporcionalno broju članstva, s tim da predloženi kandidati za članove Upravnog odbora može biti lice sa najmanje 15 godina aktivnog lovačkog staža u kuntunitetu, te da je obavljalo rukovodne funkcije u članici koja redovno izvršava sve obaveze prema Savezu.
Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Saveza.
Mandat članova Upravnog odbora četiri godine sa mogućnošću reizbora. Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.
Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.
Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava.
Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.
Predsjednik Upravnog odbora Saveza je ujedno i predsjednik Saveza.

Član 24.
Upravni odbor Saveza obavlja:
− priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte, koje donosi Skupština;
− provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
− upravlja imovinom Saveza; − utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza, koji donosi Skupština;
− daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Saveza;
− podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
− obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva i djelatnosti Saveza;
− imenuje i razrješava sekretara Saveza;
− imenuje Stručni savjet za lovstvo;
− utvrđuje godišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Saveza;
− poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Saveza;
− priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
− pravi provedbu finansijskog plana rada Saveza i donosi odluke o upotrebi sredstava;
− rješava po žalbama članova u prvom stepenu; − donosi Poslovnik o radu Saveza, uz suglasnost Skupštine;
− obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ukoliko to odredi Skupština Saveza.

Član 25.
Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini Saveza.

Član 26.
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koje su izabrani i to:
- na sopsteni zahtjev;
- ako ne prisustvuju sjednicama tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga;
- ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Saveza;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Saveza.
O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 27.
Predsjednik Upravnog odbora:
- saziva sjednice Upravnog odbora samoincijativno ili na zahtjev najmanje jednog člana Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;
- stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
- stara se o provođenju plana rada Upravnog odbora;
- sačinjava godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnose ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
- potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
- održava stalne kontakte sa javnošću i promoviranje ciljeva Saveza;
- vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Saveza.

Član 28.
Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.
Odlukom iz prethodnog stave utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

Član 29.
Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.
Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.

 

 

 

Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas, s tim da je djelovanje Saveza bilo onemogućeno samo tokom ratova na ovim prostorima. Odmah po okončanju ratnih zbivanja u periodu 1992. – 1996. godina, Savez lovačkih organizacija je nastavio sa radom i djelovanjem s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije.

Poštujući volju lovaca, Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini je po okončanju ratnih dejstava nastavio rad i djelovanje, provodeći dugogodišnju tradiciju lovstva u Bosni i Hrecegovini. U Savez se već u početku učlanilo nekoliko lovačkih društava, koja su u startu omogoćila da se izaberu “izvršni organi” u Savezu. U ovom periodu pored lovačkih udruženja punopravni članovi Saveza bila su i preduzeća šumarstva koja su angažovanjem svojih stručnih službi ali i materijalno tehničkih sredstava davala veliki doprinos u razvoju lovstva, očuvanju staništa i zaštiti divljači.

Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).